Seminář AS-Interface Safety at Work

      Dne 26. října 2005 jsme uspořádali na akademické půdě v novém integrovaném objektu Vysokého učení technického v Brně, Fakulta elektrotechnicky a kominikačních technologií, seminář na téma AS-Interface Safety at Work.
      Semináře se zúčastnilo 11 odborníků z oblasti průmyslové automatizace z 9 společností.

      V první přednášce jsme publiku představili průmyslovou sběrnici AS-Interface. Ukázali jsme historický vývoj AS-I od původní myšlenky v roce 1990 až po současnou verzi specifikace 3.0. Seznámili jsme účastníky s principy propojení komponent AS-I sítí na fyzické úrovni. Popsali jsme typy možné topologie realizace AS-I sítě. Účastnící si dozvěděli, jakým způsobem je dosaženo, že komunikaci mezi masterem a jednotlivými slavy je možná pomocí nestíněného dvojžílového vodiče, pomocí kterého je zajištěno i napájení jednotlivých komponent připojených k síti. Na logické úrovni komunikace jsme vysvětlili pojem Profil AS-I zařízení typu slave, který definuje konfiguraci vstupů a výstupů daného slavu, dále chování, ovládání a způsobu výměny dat po AS-I síti. Odborná veřejnost se také dozvěděla o vícestupňové detekci chyb v komunikaci, a o možnostech následného snadného a rychlého nalezení místa poruchy tak, aby se minimalizovaly ztráty vzniklé odstavením řízené technologie. Protože původně byla síť AS-Interface navržena pro binární akční členy a senzory, časem se ukázala potřeba přenášet i analogové hodnoty. Uvedli jsme tak speciální definované profily slavů a také způsob přenosu analogové hodnoty. Představili jsme architekturu nového AS-I čipu podle specifikace V3.0. Na závěr jsme shrnuli výhody průmyslové AS-Interface a dosažení úspor oproti klasickému propojení PLC a senzorů a akčních členů.
      Druhá přednáška semináře pojednávala o rozšíření původní specifikace AS-Interface o bezpečnostní prvky - Safety at Work. Popsali jsme celou filozofii řešení technologie AS-Interface Safety at Work. Představili jsme koncepci zajištění bezpečného provozu technolie pomocí Safety at Work komponentů AS-Interface sítě. Představili jsme speciální zařízení Safety monitor, popsali jeho funkci a možnosti parametrizovat jeho chování pomocí speciálního softwaru ASIMon. Účastníci semináře se dozvěděli, jak je principiálně zajištěno, že slave může být označen za bezpečností a může splňovat bezpečnostní třídu 4 podle normy EN 954-1 a úrovně SIL3 podle IEC 61508.

      Následovalo krátké představení zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika. Uvedli jsme proč sdružení vzniklo v České republice, jaké má cíle a jakými prostředky chce vytyčených cílů dosáhnout. Uvedli jsme přínos sdružení pro odbornou praxi jak koncové zíkazníky, tak výrobce, systémové integrátory a prodejce průmyslové automatizace, kteří se stanou členy sdružení. Na závěr prezentace byla přiblížena cenová politika sdružení a podmínky získání certifikátu pro komponety s obchodní značkou AS-Interface:

AS-Interface

      V úvodu praktické části semináře byly představeny demonstrační panely, které jsou složeny z komponent aktivních členů sdružení. Byly ve stručnosti ukázány jednotlivé komponenty, které tvoří síť AS-Interface:

      Na demostračním panelu modelu soustruhu jsme popsali funkci bezpečnostních slavů STOP tlačítka, bezpečnostního modulu s dvěma vstupy pro klasické bezpečností prvky a speciálního slava Safety monitoru, který je možný adresovat pouze pomocí speciálního parametrizačního softwarového nástroje ASIMon. Byl předveden způsob, jak se pracuje se softwarem ASIMon, kde se tvoří logická posloupnost funkčních podmínek (rozpojené nebo sepnuté kontakty bezpečnostních prvků) pro sepnutí výstupních kontaktů relé Safety monitoru, kterými se uvádí technologie řízeného procesu do bezpečnostního stavu. V další části přezentace byl představem vývojový systém CoDeSys pro programování PLC firmy ifm electronic, typ AC1312. Převším bylo ukázáno parametrizační okno PLC Configuration, ve kterém byla znázorněna připojená vytvořená AS-I síť. V tomto okně byly obsaženy informace o AS-I adrese jednotlivých slavů, jejich profilů, stavů jejich vstupů a možnosti zápisu přímo na jejich výstupy i hodnoty parametrizačních bitů. Příklad programu v PLC demostruje různé způsoby tvorby funkčních bloků a úloh podle normy IEC 1131-3.
      Bylo ukázáno i vývojové prostředí pro systém PLC od firmy Siemens - STEP7 - Microwin. Pomocí tohoto vývojového prostředí je "oživen" demonstrační panel elektromechnického xylofonu.

      Aktivní členové sdružení se prezentovali jednotlivými komponenty pro sběrnici AS-Interface. V obrazové galerii naleznete fotografie jednotlivých demonstračních panelů (elektromechanický xylofon, model soustruhu s bezpečnostními prvky Safety at Work a Siemens).

      Program semináře včetně prezentací:

  9:00 - 10:00 Seznámení s technologií průmyslové sběrnice AS-Interface
Charakteristika AS-I, Instalace, Topologie, Přenosové vlastnosti, Princip komunikace, Diagnostika, Přenos analogových hodnot
Ing. Petr Fiedler –  prezentace (formát PDF, 2 MB).
  10:15 - 11:00 AS-Interface a Safety at Work
Připojení Safety slavu, princip komunikace, Safety monitor
Ing. Petr Fiedler –  prezentace (formát PDF, 1,0 MB).
  11:15 - 11:25 Představení sdružení AS-interface Česká republika
Cíl sdružení, přínos pro zákazníky, přínos pro členy sdružení
Ing. Radek Štohl, Ph.D. –  prezentace (formát PDF, 500 kB).
  11:25 - 12:00 Praktické ukázky vytvoření sítě pomocí AS-Interface
Postavení demonstrační AS-I sítě, Nastavení adres jednotlivých slavů, Konfigurace Safety monitoru
Ing. Radek Štohl, Ph.D. –  prezentace (formát PDF, 500 kB).Galerie fotografií ze semináře

Prednasejici
Prednasejici
Účastníci
Účastníci

 

Demonstrační panely

Elektromechanický xylofon Model soustruhu
Elektromechanický xylofon Model soustruhu s Safety at Work komponenty
Demonstrace komponentů firmy Siemens
SIEMENS


WEBmaster@as-interface.cz