Seminář Novinky v AS-I specifikaci verze 3.0

      Dne 8. června 2005 jsme uspořádali na akademické půdě v novém integrovaném objektu Vysokého učení technického v Brně, Fakulta elektrotechnicky a komunikačních technologií, seminář na téma Novinky v AS-I specifikaci verze 3.0.

      Nejprve proběhlo krátké představení zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika. Uvedli jsme proč sdružení vzniklo v České republice, jaké má cíle a jakými prostředky chce vytyčených cílů dosáhnout. Uvedli jsme přínos sdružení pro odbornou praxi jak koncové zíkazníky, tak výrobce, systémové integrátory a prodejce průmyslové automatizace, kteří se stanou členy sdružení. Na závěr prezentace byla přiblížena cenová politika sdružení a podmínky získání certifikátu pro komponety s obchodní značkou AS-Interface:

AS-Interface

      V první odborné přednášce jsme publiku představili průmyslovou sběrnici AS-Interface. Ukázali jsme historický vývoj AS-I od původní myšlenky v roce 1990 až po současnou verzi specifikace. Seznámili jsme účastníky s principy propojení komponent AS-I sítí na fyzické úrovni. Popsali jsme typy možné topologie realizace AS-I sítě. Účastnící si dozvěděli, jakým způsobem je dosaženo, že komunikaci mezi masterem a jednotlivými slavy je možná pomocí nestíněného dvojžílového vodiče, pomocí kterého je zajištěno i napájení jednotlivých komponent připojených k síti. Na logické úrovni komunikace jsme vysvětlili pojem Profil AS-I zařízení typu slave, který definuje konfiguraci vstupů a  výstupů daného slavu, dále chování, ovládání a způsobu výměny dat po AS-I síti. Odborná veřejnost se také dozvěděla o  vícestupňové detekci chyb v komunikaci, a o možnostech následného snadného a rychlého nalezení místa poruchy tak, aby se minimalizovaly ztráty vzniklé odstavením řízené technologie. Protože původně byla síť AS-Interface navržena pro binární akční členy a senzory, časem se ukázala potřeba přenášet i analogové hodnoty. Uvedli jsme tak speciální definované profily slavů  a také způsob přenosu analogové hodnoty. Na závěr jsme shrnuli výhody průmyslové AS-Interface sběrnice a dosažení úspor oproti klasickému propojení PLC a senzorů a akčních členů.

      Druhá přednáška se zabývala novinkami, které přináší nová verze specifikace AS-Inteface. Uvedli jsme rozdíly mezi původní specifací V2.11. Hlavními rysy nové V3.0 specifikace jsou komunikační profily pro analogové nebo více bitové slavy (až 16 bitů), které se mohou přenášet buď ve více cyklech sítě, nebo v jednom cyklu za cenu snížení počtu slavů v síti. Těmto novým profilům byly definovány i odpovídající profily pro AS-I mastera.

      Poslední přednáška semináře pojednávala o rozšíření původní specifikace AS-Interface o bezpečnostní prvky - Safety at Work. Popsali jsme celou filozofii řešení technologie AS-Interface Safety at Work. Představili jsme koncepci zajištění bezpečného provozu technologie pomocí Safety at Work komponentů AS-Interface sítě. Představili jsme speciální zařízení Safety monitor, popsali jeho funkci a možnosti parametrizovat jeho chování pomocí speciálního softwaru ASIMon. Účastníci semináře se dozvěděli, jak je principiálně zajištěno, že slave může být označen za bezpečností a může splňovat bezpečnostní třídu 4 podle normy EN 954-1 a úrovně SIL3 podle IEC 61508.

      Program semináře včetně prezentací:

  9:00 - 9:20 Představení sdružení AS-interface Česká republika
Cíl sdružení, přínos pro zákazníky, přínos pro členy sdružení
 –  prezentace (formát PDF, 500 kB).
  9:30 - 10:15 Seznámení s technologií průmyslové sběrnice AS-Interface
Charakteristika AS-I, Instalace, Topologie, Přenosové vlastnosti, Princip komunikace, Diagnostika, Přenos analogových hodnot
 –  prezentace (formát PDF, 1,4 MB).
  10:30 - 11:00 Novinky v AS-I specifikaci verze 3.0
Popis nových profilů pro slavy a mastery
 –  prezentace (formát PDF, 1,2 MB).
  11:15 - 12:00 AS-Interface a Safety at Work
Připojení Safety slavu, princip komunikace, Safety monitor
 –  prezentace (formát PDF, 1,0 MB).


WEBmaster@as-interface.cz